Home » Economie » Nieuws » Rutte-III: sector moet zelf zorgen voor koeien in de wei

Rutte-III: sector moet zelf zorgen voor koeien in de wei

Geplaatst op dinsdag 10-10-2017

Onder kabinet Rutte-III komt er geen verplichte weidegang. De sector is er zelf verantwoordelijk voor dat het doel, 80 procent weidegang in 2020, wordt gehaald.

Dat blijkt uit het regeerakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Om het voor de sector mogelijk te maken de doelstelling te halen, zal het kabinet branche- (BO) en producentenorganisaties (PO) meer in staat stellen om Algemeen Verbindend-verklaringen (AVV's) aan te vragen. Via deze AVV's kunnen PO's en BO's ook bijvoorbeeld onderzoek financieren of duurzame standaarden implementeren in de sector.

De nieuwe regering legt in haar akkoord vooral de nadruk op meer marktmacht voor boeren en op vergroening van de sector en van de maatschappij. 

Markt

Ook neemt het kabinet Rutte-III stappen om de marktpositie van boeren te verbeteren en de ongelijke verhoudingen in de keten tegen te gaan. De Mededingingswet wordt zo aangepast dat boeren mogen samenwerken.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt een speciaal team om geschillen in de keten te beslechten en de organisatie moet erop toezien dat als afnemers bovenwettelijke eisen stellen aan boeren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of dierenwelzijn, dat die boeren daarvoor hogere prijzen ontvangen. 

Klimaat en milieu

Met een Nationaal Klimaat- en Energieakkoord wil de regering een stip op de horizon zetten: 49 procent minder uitstoot in 2030. Dit geeft zekerheid aan bedrijven en creëert een platform voor innovatie. De broeikasgasemissies in de landbouw moeten met 3,5 Mton afnemen. Het kabinet gaat hierover met de sector in gesprek. De nadruk ligt hierbij op technische maatregelen, niet op minder dieren.

Dit moet onder andere gebeuren door een reeks maatregelen, die moeten leiden tot vermindering van de methaanuitstoot. Waterschappen en boeren moeten gaan experimenteren met flexibel peilbeheer en onderwaterdrainage. Er komt een praktijkonderzoek om te kijken of de methaanemissie uit mestopslag omlaag kan. Ook slimmer landgebruik en het gebruik van kassen als energiebron moet de emissie omlaag brengen.

Agrarisch natuurbeheer in de directe omgeving van Natura2000-gebieden zou een bijdrage kunnen leveren aan minder intensief landgebruik en zo aan de klimaatopgave en aan natuurherstel. Boeren die hieraan meedoen, moeten daarvoor compensatie krijgen.

EU

Het kabinet wil zo efficiënt mogelijk voldoen aan Europese eisen. Het streven is naar een gelijk speelveld met zo min mogelijk ‘nationale koppen’. Het kabinet gaat ook een inventarisatie maken naar de verschillen in implementatie van Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn Water, Natuur- en Habitatrichtlijn, NEC-richtlijn) in Nederland en het buitenland.

Het heeft geleerd van de fosfaatoverschrijding en het fosfaatreductieplan; in het regeerakkoord staat: „Het niet tijdig voldoen aan EU-normen dwingt tot hard ingrijpen met soms vergaande gevolgen voor individuele bedrijven.” Het kabinet wil een nieuw fosfaatreductieplan voorkomen, daarom wil het met de sector langetermijnopgaven inventariseren en samen actieplannen opstellen. In die plannen moet versterking van kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid een plaats krijgen. Het kabinet zet in op een hervorming van het GLB na 2020. Dat moet minder gericht zijn op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en –veiligheid. Daarnaast moet het de landbouw meer crisisbestendig maken, onder andere door boeren meer ruimte voor samenwerking in de markt te bieden.

Tekst: Wim van Gruisen
Beeld: Agrio archief

Reacties

Kennispartner artikelen
800 kg meer melk met minder krachtvoer
Bart de Kruijf, melkveehouder in Werkhoven, nam vorig jaar deel aan Topmais om zijn maisteelt verder te verbeteren. Zijn... Lees meer »
‘Veearts zegt dat het de penswerking verbetert’
Een gezonde penswerking is het uitgangspunt voor een gezonde productie. Een goede penswerking bereik je met 10 tot 20 kg droge... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Alfa Accountants en Adviseurs AgruniekRijnvallei DSV Zaden Lely Nederland AgroVision MSD Animal Health Nederland LG Boehringer Ingelheim
Kennispartner artikelen
Lely breidt Feeding portfolio uit met Trioliet kuilvoersnijder
Vanaf januari 2018 neemt Lely de Trioliet TU 180 XL-kuilvoersnijder op in haar Feeding portfolio. Deze machine heeft een hoge...
 
Lees meer »
‘Veearts zegt dat het de penswerking verbetert’
Een gezonde penswerking is het uitgangspunt voor een gezonde productie. Een goede penswerking bereik je met 10 tot 20 kg droge stof uit...
 
Lees meer »
Eco mais en electronenbehandeling
Mais telen op een biologisch bedrijf vergt extra aandacht. Een vlotte begingroei is cruciaal om onkruiddruk te voorkomen,...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...